Skip to the main content

Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN

Art. 1: De naam van de vereniging is “Bridgeclub Axel”. De vereniging is gevestigd in Axel en is opgericht op 11-11-1976.

Art. 2: De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond. Voor zover in de volgende artikelen niet anders is bepaald gelden de reglementen van de Nederlandse Bridgebond.

Art. 3: De vereniging stelt zich ten doel de bridgesport te beoefenen en te bevorderen.

Art. 4:Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Het boekjaar van de financiële administratie loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Dit artikel is op 27-10-2014 gewijzigd n.a.v. besluit ledenvergadering 28-08-2014.

LIDMAATSCHAP

Art. 5: De vereniging kan bestaan uit gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.

Art. 6: De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt per jaar geïnd bij vooruitbetaling. Leden, die tot erelid zijn benoemd zijn in de periode tot en met 01-09-2006, betalen geen contributie. Ereleden, die na deze datum benoemd zijn, betalen alleen dat gedeelte van de contributie dat aan de NBB en het district Zeeland van de NBB wordt afgedragen. Donateurs betalen € 5,00 en indien zij lid van de NBB willen zijn, de afdracht aan NBB en district Zeeland van de NBB.

Art. 7: Bij toetreding als lid zal een bedrag geheven worden van €20,- per persoon, als bijdrage aan de bridgemate. Dit bedrag kan door de ledenvergadering worden gewijzigd. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, ontvangt het lid een deel van deze bijdrage terug. In het eerste jaar wordt 75% terugbetaald. Vervolgens vermindert de teruggave per kalenderjaar met 25% van het oorspronkelijke bedrag.

Art. 8: Meldt iemand zich aan als lid, dan wordt het aspirant-lid op de eerstvolgende clubavond aan de leden voorgesteld. Bezwaren tegen deze toetreding dienen door één of meerdere leden binnen twee weken schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. Als er binnen deze termijn geen bezwaren zijn binnengekomen, dan wordt het aspirant-lid als lid toegelaten tot de vereniging. Als er wel bezwaren tegen toetreding zijn binnengekomen, dan beslist het bestuur of het aspirant-lid al of niet wordt toegelaten tot de vereniging.

Art. 9: Het lidmaatschap wordt beëindigd door:

1. Schriftelijke opzegging (waaronder e-mail). De opzegging dient uiterlijk één maand voor 1 januari of 1 juli te worden gedaan.

1a. Bij de opzegging van één maand voor 1 juli wordt de helft van de, voor dat kalenderjaar, betaalde contributie gecrediteerd.

2. Een besluit van het bestuur op grond van wanbetaling of handelingen in strijd met het doel, het belang of de goede naam van de vereniging. Als wanbetaling wordt aangemerkt een betalingsachterstand van 3 maanden. Het bestuur dient eerst te onderzoeken wat de reden is van de betalingsachterstand en kan dan evt. besluiten tot opzegging van het lidmaatschap.

3. Overlijden.

Dit artikel is per 18 september 2015 gewijzigd n.a.v. besluit in ledenvergadering op 27 augustus 2015.

LEDENVERGADERING

Art. 10: Tenminste eenmaal per jaar en wel in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar wordt een ledenvergadering belegd. De vergadering van deze ledenvergadering moet in ieder geval de volgende punten omvatten:

1. Jaarverslag door de secretaris. 2. Voorstel voor de indeling van de interne clubcompetitie in het nieuwe verenigingsjaar door de wedstrijdleider. 3. De verkiezing van nieuwe bestuursleden als bepaald in artikel 19 en een bestuursvoordracht ter plaatse.

Dit artikel is op 27-10-2014 gewijzigd n.a.v. besluit ledenvergadering 28-08-2014.

Art. 10a: Omdat het boekjaar niet gelijk loopt met het verenigingsjaar zal de penningmeester tijdens de ledenvergadering de stand van zaken mondeling toelichten. In de loop van januari volgt dan het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende boekjaar wat voorafgaand aan een competitiewedstrijd nader zal worden toegelicht.

Dit artikel is op 27-10-2014 toegevoegd n.a.v. besluit ledenvergadering 28-08-2014.

Art. 11: De notulen, die door de secretaris worden bijgehouden, worden minimaal 1 week voor de volgende ledenvergadering verspreid. In de ledenvergadering worden deze na goedkeuring van de vergadering door de secretaris en de voorzitter ondertekend.

Art. 12: Het bestuur is bevoegd wanneer het dit nodig acht een ledenvergadering te beleggen. De leden dienen hiertoe schriftelijk en minimaal één week voor de vergadering een uitnodiging te krijgen.

Art. 13: Het bestuur is verplicht een ledenvergadering te beleggen wanneer dit schriftelijk en met vermelding van redenen door minstens vijftien leden wordt verzocht.

Art. 14: Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden, tenzij anders in dit reglement is bepaald. Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats. Is daarna nog geen beslissing verkregen dan wordt het voorstel verworpen.

Art. 15: Het stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk.

KASCONTROLECOMMISSIE

Art. 16: Tijdens de onder artikel 10 genoemde ledenvergadering verzoekt de voorzitter twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur, de kascommissie te vormen, teneinde voor het  in artikel 10a genoemde jaarverslag de kas te controleren.

Dit artikel is op 27-10-2014 gewijzigd n.a.v. besluit ledenvergadering 28-08-2014.

BESTUUR

Art. 17: Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden met de volgende bestuursfuncties: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdleider. De wedstrijdleider dient een diploma clubleider B van de NBB te bezitten of vergelijkbare kennis en ervaring of de intentie hebben voornoemde cursus te volgen.

Art.17a: Als een bestuurslid om enige reden langere tijd niet aanwezig kan zijn, moet iemand uit het bestuur door de overgebleven bestuursleden worden aangewezen om de functie waar te nemen.

Art.17a is op 15 aug. 2016 toegevoegd n.a.v. opmerkingen commissie beoordeling reglementen en goedgekeurd door de bestuursvergadering van 8 augustus 2016.

Art. 18: Bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de gewone leden. De voorzitter wordt door de bestuursleden gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

Art. 19: Ieder bestuurslid wordt voor drie jaar gekozen. Na deze drie jaar kunnen bestuursleden nog voor max. 2 periodes opnieuw gekozen worden door de ledenvergadering . Per jaar zijn uit het zittende bestuur maximaal twee bestuursleden aftredend en eventueel herkiesbaar. Als een bestuurslid tussentijds het bestuur verlaat, dan wordt voor het nieuwe benoemde bestuurslid het schema van het oude bestuurslid voortgezet. Deze verkiezingsregeling is geldig vanaf de verkiezing in het verenigingsjaar 2001-2002.

Art. 20: Kandidaatstelling voor vacatures in het bestuur kan geschieden tot een dag voor de aanvang van de ledenvergadering. De kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris.

Art. 21: Bij meerdere kandidaatstelling wordt schriftelijk gestemd. Bij elke kandidaatstelling of wanneer het aantal kandidaten gelijk of minder is dan het aantal vacatures wordt geacht dat de kandidaat of kandidaten is of zijn gekozen. Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats. Is daarna nog geen beslissing verkregen, dan beslist het lot.

Art. 22: Het bestuur mag bijzondere commissies aanstellen, zoals bijvoorbeeld een technische commissie, een feestcommissie en een klankbordgroep. De samenstelling van deze commissies is niet nader omschreven. De commissies adviseren het bestuur over specifieke onderwerpen. De besluiten hierover worden door het bestuur genomen.

WEDSTRIJDEN

Art. 23: Wedstrijden worden geregeld door de daarvoor door het bestuur aangewezen wedstrijdleider. De regelingen, die hiervoor van toepassing zijn, zijn opgenomen in het wedstrijdreglement. Het wedstrijdreglement wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.

Art. 24: De wekelijkse clubavond wordt op donderdag gehouden, aanvang 19.30 uur.

Art. 25: Leden kunnen niet-leden introduceren bij competitie wedstrijden, volgens de voorwaarden omschreven in het wedstrijdreglement. Aan overige wedstrijden kan alleen deelgenomen worden met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

Art. 26: Bij ontbinding van de vereniging worden alle eigendommen, zowel gelden als materialen onder de laatst overgebleven leden gezamenlijk en gelijkelijk verdeeld.

Art. 27: In gevallen waarin dit reglement niet wordt voorzien en bij verschil van mening over de uitleg van een bepaling hiervan beslist het bestuur. Vastgesteld in de ledenvergadering van 1 maart 2007.

 

Andere artikelen
Cursus Start met Bridge deel 2 start 19 okt. 2021

Cursus Start met Bridge deel 2 start 19 okt. 2021

Vervolg bridgecursus voor beginners. Van half oktober 2019 tot eind januari 2020 heeft...

05/09/2021 - Els Willems
Jaarvergadering 30 september.

Jaarvergadering 30 september.

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

19/08/2021 - Els Willems
Voorlopige wedstrijdkalender ’20-’21

Voorlopige wedstrijdkalender ’20-’21

Let op! dit is enkel de aankondiging van de data. Om je aan te melden, ga je naar het kopje...

17/08/2021 - Els Willems